آرمیتا کلینیک -کلینیک سلامت و تناسب اندام

کادر درمان

کادر درمان

با مدیریت شهزاد محمدیان      کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی

و اعضا

دکتر حسین رحیمی               پزشک

دکتر صمدی          عضو هیإت علمی دانشگاه بقی الله

شیرین ضیا                   کارشناس پرستارس

نیلگون سعیدی                   روانشناس